Scholars


 

Kunya/Nickname Full Name Born Died
Ibn Seereen Muhammad bin Seereen Al-Basriy 33 110
Imaam Abuw Haneefa An-Nu’maan bin Thaabit bin Zuwtiy 80 150
Imaam Maalik Maalik bin Anas bin Maalik bin ‘Aamir Al-Asbahiy Al-Madaniy 93 179
Abu Abdillaah / Sufyaan Sufyaan bin Sa’eed bin Masruwq bin Habeeb Ath-Thawriy 97 161
Ibn Al-Mubaarak ‘Abdullaah bin Al-Mubaarak bin Waadih Al-Handhaliy At-Tamiymiy 118 181
Imaam Ash-Shaafi’iy Muhammad bin Idrees bin Al-‘Abbaas bin ‘Uthmaan bin Shaafi’ Al-Qurashiy bin ‘AbdilMuttalib bin ‘Abd Manaaf 150 204
Ibn Abiy Shayba Abu Bakar bin Abiy Shayba ‘Abdullaah bin Ibraaheem bin ‘Uthmaan Al-’Abasiy 159 235
Imaam Ahmad / Abu ‘Abdillaah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilaal bin Asad Ash-Shaybaaniy 164 241
Abiy Ja’far At-Tabariy Muhammad bin Jareer bin Yazeed bin Ghaalib At-Tabariy 224 310
Ibn Batta ‘Ubaydullaah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdaan bin Batta Al-‘Ubkariy 304 387
Ibn Mandah Muhammad bin Ishaaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-’Abdiy 310 395
Al-Qurtubiy Muhammad bin Ahmad bin Abiy Bakr bin Farah Al-Ansaariy Al-Khazrajiy 600 671
Ibn Qayyim Al-Jawziyya Muhammad bin Abiy Bakar bin Ayyuwb bin Sa’ad 691 751
Al-Bukhaariy Muhammad bin Isma’eel bin Ibraheem bin Al-Mugheerah bin Bardizbah Al-Bukhaariy 194 256
Al-Baghawiy Al-Hussain bin Mas’uwd Al-Baghawiy ? 516
Al-Laalikaa’iy Habtullaahi bin Al-Hassan bin Mansuwr At-Tabariy ? 418
Ibn Katheer Isma’eel bin ‘Umar bin Katheer bin Dau’ bin Katheer 700 774
Ibn Taymiyyah Ahmad bin AbdilHaleem bin ‘AbdisSalaam bin ‘Abdillaah bin Al-Khudar bin Muhammad bin Taymiyyah Al-Harraaniy 661 728
Imaam Muslim / Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaaj bin Muslim Al-Qushairiy An-Niysaabuwriy 204 261
Ibn ‘Uyayna Sufyaan bin ‘Uyayna bin Abiy Imraan 107 198

2 Responses to Scholars

  1. crazyblue says:

    Assalamo Alaykum warahmatullah,

    What do you mean born are you referring to the year and what “died” are you referring to the age?

    Barakhallahu Feek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s